ПАРАМАУНТ

Дээд, хамгийн чухал, тэргүүн зэргийн

Русско-монгольский словарь 

T: 0.04169062 M: 1 D: 1