ИТК

Папын шүүн таслах газар, засан хүмүүжүүлэх газар, засах, хүмүүжүүлэх

Русско-монгольский словарь 

ИХ →← ИТАЛЬЯНЕЦ

T: 0.110308954 M: 3 D: 3