ИТК

Папын шүүн таслах газар, засан хүмүүжүүлэх газар, засах, хүмүүжүүлэх

Русско-монгольский словарь 

T: 0.041566234 M: 1 D: 1