ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Тэжээллэг чанар, хоол хүнс, тэжээл

Русско-монгольский словарь 

ХЛЕБНЫЙ ЗЛАК →← ХЛЕБ

T: 0.110088762 M: 3 D: 3