ФЛАГ

Туг, дарцаг, хиур, туг мандуулах, урвайх, унжийх

Русско-монгольский словарь 

ФЛАМАНДЕЦ →← ФИТИЛЬ

T: 0.106823918 M: 3 D: 3