ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ

Мушгих, гөрдөх, гуйвуулах, хуурамчаар үйлдэх, дууриалган хийх

Русско-монгольский словарь 

ФАЛЬШИВКА →← ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ

T: 0.101007477 M: 3 D: 3