УЩЕРБ

Мухар сүжиг, балай заншил, атгаг сэжиг,урьдч-н ятгах, хохирол, хор, хор хүр

Русско-монгольский словарь 

УЮТ →← УЩЕЛЬЕ

T: 0.107135057 M: 3 D: 3