УЧРЕЖДЕНИЕ

Байгуулах, үндэслэх, хувийн аж ахуй, гэр орон, албан байгууллага

Русско-монгольский словарь 

УЧТИВОСИТЬ →← УЧИТЕСЬ

T: 0.12253668 M: 3 D: 3